Oznamy

 

" Zber papiera prebieha celoročne"

------------------------------------------------------------------------------

Pravidelné mesačné poplatky:

- 1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov MŠ /školné/

v zmysle VZN mesta Košice č. 103 účinného od 13.07. 2012:

  • 15 € mesačne za pobyt dieťaťa v MŠ od 3 do 5 rokov
  • 50 € mesačne za pobyt dieťaťa v MŠ vo veku do 3 rokov

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  • ak zákonný zástupca predloží riaditeľke doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Príspevok v MŠ  na základe rozhodnutia zriaďovateľ sa neuhrádza  za dieťa:

  • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
  • ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevászka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
  • Úhrada príspevkov:

- Strava sa uhrádza do 5. dňa v mesiaci

- Školné do 10. dňa v mesiaci

- Poplatok ZRŠ do 10. dňa v mesiaci

 Úhrada poplatok - následovne:

STRAVA - ŠJ: na číslo účtu: 497969019/5600

Školné  - MŠ: na číslo účtu: SK09 5600 000 000 0442486087

Poplatok RZ: na číslo účtu:  SK09 0200 0000 001671724557

Info

29.01.2015 - dopoludnia:

KARNEVAL